Information om dataskydd

Information till den registrerade om behandlingen av dennes personuppgifter tillhandahålls enligt artikel 13 och 14 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) av VSM AG

Du har använt en länk för att komma till den här sidan, där vi ger dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter. För att uppfylla våra skyldigheter att tillhandahålla information om dataskydd enligt artikel 13 och 14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) gör vi detta enligt följande. Klicka på den relevanta kategorin: under kategorin visas då ett informationsavsnitt.

Kategori: Tjänsteleverantörer och leverantörer

Du har använt en länk för att komma till den här sidan, där vi ger dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter. För att uppfylla våra skyldigheter att tillhandahålla information om dataskydd enligt artikel 13 och 14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) gör vi detta enligt följande:

I. Namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig enligt definitionen i GDPR artikel 4 (7), annan nationell dataskyddslagstiftning som antagits av EU:s medlemsstater och andra dataskyddsbestämmelser, är:

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstrasse 17
30165 Hannover, Tyskland
Tfn: +49 511 3526-0
Fax: +49 511 3521 315
info@vsmabrasives.com
www.vsmabrasives.com

II. Dataskyddsombudets namn och kontaktuppgifter
Dataskyddsombud för den personuppgiftsansvarige är:

Thomas Spaeing
ds² Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
Falkenstraße 10
33775 Versmold
T +49 5423 95 99 320
datenschutzbeauftragter@vsmabrasives.com

III. Överföring till ett tredje land eller en internationell organisation
Inom ramen för leverantörens självutlämnande använder vi en tjänsteleverantör baserad i USA till vilken vi avser att överföra personuppgifter. Kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skydd för överföringen till USA. Överföringen till tjänsteleverantören baseras på lämpliga garantier. Standardavtalsklausuler har ingåtts med tjänsteleverantören för detta ändamål. En kopia av dessa garantier kan erhållas på denna länk: https://www.sogosurvey.com/gdpr-compliance/

IV. Ingen automatisk beslutsprocess eller profilering
Inget automatiserat beslutsfattande eller profilering i den mening som avses i GDPR artikel 22.

V. För vilka syften dina personuppgifter behandlas
1. Adresshantering och kommunikation (via e-post)
2. Orderhantering (tjänster tillhandahållna VSM AG)
3. Uppgifter som krävs för fastställande, utövande eller försvar av potentiella rättsliga anspråk gentemot dig eller tredje part
4. Hantering av registrerades rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

VI. Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter
För 1: Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder inför ingåendet av ett avtal med en direkt relation till dig som den registrerade behandlar vi dina uppgifter i enlighet med punkt (b) i artikel 6(1) i GDPR. Om behandlingen inte krävs för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås sker behandlingen i enlighet med punkt (f) artikel 6(1) i GDPR. Det ligger i vårt berättigade intresse att kommunicera med dig på ett effektivt sätt.

För 2: Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder inför ingåendet av ett avtal med en direkt relation till dig som den registrerade behandlar vi dina uppgifter i enlighet med punkt (b) i artikel 6(1) i GDPR. I den mån behandlingen inte krävs för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås sker behandlingen i enlighet med punkt (f) i artikel 6 (1) i GDPR. Vårt berättigade intresse ligger i att säkerställa korrekt hantering och utförande av de tjänster som vi har anlitat dig eller din arbetsgivare för.

För 3: Dina personuppgifter, som vi har erhållit i samband med vår relation avseende tjänster eller en beställning, kan vara nödvändiga för fastställande, utövande eller försvar av potentiella rättsliga anspråk gentemot dig eller tredje part. Den rättsliga grunden för denna behandling är punkt (f) i artikel 6(1) i GDPR. I detta fall har VSM AG ett berättigat intresse av att använda personuppgifter av de skäl som nämns ovan.

För 4: Behandlingen utförs för att upprätthålla eller uppfylla rättsliga skyldigheter och respektera den registrerades rättigheter enligt GDPR kapitel III (artikel 12–22), som VSM AG är skyldigt att följa i egenskap av personuppgiftsansvarig enligt definitionen i GDPR artikel 4(7). Den rättsliga grunden för denna behandling är punkt (c) i artikel 6(1) i GDPR.

VII. Beskrivning av kategorier för personuppgifter
För 1: Kontaktuppgifter (för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, typ av kontakt, faxnummer), korrespondens.

För 2: Avtalsuppgifter, orderuppgifter och korrespondens samt andra uppgifter som vi har fått från dig inom ramen för orderhanteringen.

För 3: Kontaktuppgifter (för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, typ av kontakt, faxnummer), korrespondens.

För 4: Förklaringar om återkallande av samtycke som du har gett: förklaring av invändningar som du kan göra mot behandlingen av dina personuppgifter; förklaringar och information som vi får från dig för att utöva dina rättigheter som registrerad enligt GDPR kapitel III (art. 12–22) eller vid utövande av sådana rättigheter.

VIII. Kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut
Medarbetare hos VSM AG samt telefon- och IT-tjänsteleverantörer som anlitas som en del av vår verksamhet, med vilka motsvarande avtal har ingåtts för att säkerställa att dina personuppgifter alltid skyddas. Myndigheter (i händelse av en brottsutredning)

IX. Raderingsperioder för de olika datakategorierna och lagringskriterier
Personuppgifter raderas när syftet med databehandlingen inte längre gäller och senast vid slutet av affärsrelationen (lagringsbegränsning), utom i fall där lagstadgade lagringsperioder eller lagstadgade begränsningsperioder gäller som förbjuder denna radering.

X. Krav på att ge tillgång till uppgifter
Det finns inget rättsligt eller avtalsmässigt krav på dig att tillhandahålla dina personuppgifter. Du måste dock göra dina personuppgifter tillgängliga för att vi ska kunna genomföra aktiviteter som rör vår affärsrelation. Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter kommer vi inte att kunna upprätta en affärsrelation eller utbyta affärskorrespondens med dig.

XI. Datakällor
Vi arbetar med uppgifter som du uppger direkt till oss; Vi kan också få dessa uppgifter från andra personer i ditt företag eller från andra affärskontakter.

XII. Den registrerades rättigheter
I de fall dina personuppgifter behandlas är du en ”registrerad” enligt definitionen i GDPR och du har följande rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige (VSM AG):

1. Rätt till tillgång
På grundval av GDPR artikel 15 kan du när som helst be oss, i egenskap av personuppgiftsansvarig, att ge dig information om dina personuppgifter som vi behandlar och hur vi behandlar dessa uppgifter.

2. Rätt till rättelse
På grundval av GDPR artikel 16 har du rätt att rätta och/eller komplettera ofullständiga uppgifter gentemot den personuppgiftsansvarige i fall där dina personuppgifter som behandlas är felaktiga eller ofullständiga. Den personuppgiftsansvarige ska göra sådana rättelser utan onödigt dröjsmål.

3. Rätt till begränsning av behandling
På grundval av GDPR artikel 18 kan du begära att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

4. Rätt till radering och ”rätt att bli glömd”
På grundval av den rättighet som beviljas i GDPR artikel 17 kan du begära att den personuppgiftsansvarige raderar dina personuppgifter; Genom att göra denna begäran kan du därmed utöva din ”rätt att bli glömd”.

5. Rätt till information
Om du har utövat din rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling gentemot den personuppgiftsansvarige är den personuppgiftsansvarige enligt lag skyldig att meddela alla mottagare till vilka personuppgifter om dig har lämnats ut om denna rättelse, radering eller begränsning av behandling, utom i fall där detta meddelande visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en oproportionerlig ansträngning från den personuppgiftsansvariges sida. På grundval av GDPR artikel 19 har du rätt att begära information om dessa mottagare från den personuppgiftsansvarige.

6. Rätt till dataportabilitet
På grundval av GDPR artikel 20 har du rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har uppgett till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format.

7. Rätt att göra invändningar
På grundval av GDPR artikel 21 har du rätt att när som helst, av skäl som rör din särskilda situation, invända mot behandling av personuppgifter om dig, om sådan behandling grundar sig på punkt (e) eller (f) i art. 6(1) i GDPR; denna rättighet omfattar även profilering baserad på dessa bestämmelser. Som personuppgiftsansvarig kommer VSM AG inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för denna behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter som registrerad, eller om denna behandling är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

8. Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen
Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen som grundar sig på detta samtycke fram till tidpunkten för återkallandet. 9. Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet Utan att det påverkar andra rättsliga förfaranden enligt förvaltningslagstiftning eller domstolsbeslut har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, oavsett om det är i den medlemsstat där du är bosatt, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter har skett i strid med bestämmelserna i GDPR. Tillsynsmyndigheten som klagomålet lämnas in till informerar sökanden om klagomålets förfarande och resultat, inklusive möjligheten att få ett effektivt rättsmedel på grundval av artikel 78 i GDPR.

Ansvarig statlig tillsynsmyndighet för VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG är:

Dataskyddsombud för Niedersachsen
Prinzenstrasse 5
30159 Hannover, Tyskland
Telefon: +49 (511) 120 45-00
Fax: +49 (511) 120 45-99
E-post: poststelle@lfd.niedersachsen.de

Kategori: Ansökningar

Du har använt en länk för att komma till den här sidan, där vi ger dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter. För att uppfylla våra skyldigheter att tillhandahålla information om dataskydd enligt artikel 13 och 14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) gör vi detta enligt följande:

I. Namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig enligt definitionen i GDPR artikel 4 (7), annan nationell dataskyddslagstiftning som antagits av EU:s medlemsstater och andra dataskyddsbestämmelser, är:

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstrasse 17
30165 Hannover, Tyskland
Tfn: +49 511 3526-0
Fax: +49 511 3521-315
info@vsmabrasives.com
www.vsmabrasives.com

II. Dataskyddsombudets namn och kontaktuppgifter
Dataskyddsombud för den personuppgiftsansvarige är:

Thomas Spaeing
ds² Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
Falkenstraße 10
33775 Versmold
T +49 5423 95 99 320
datenschutzbeauftragter@vsmabrasives.com

III. Ingen överföring till tredje land eller internationell organisation
Dina personuppgifter överförs inte till ett tredje land eller en internationell organisation och ingen sådan överföring avses heller göras i framtiden.

IV. Ingen automatisk beslutsprocess eller profilering
Under ansökningsprocessen sker inget automatiserat beslutsfattande eller profilering i den mening som avses i artikel 22 i GDPR.

V. För vilka syften dina personuppgifter behandlas

1. Adresshantering och e-postkommunikation
2. Att slutföra ansökningsförfarandet
3. Ersättning för kostnader i samband med sökandes resa till intervju
4. Uppgifter som används för att fastställa, utöva eller försvara eventuella rättsliga anspråk under ansökningsprocessen (t.ex. anspråk som görs på grundval av den tyska allmänna lagen mot diskriminering)
5. För överföring till personalfilen om kandidaten anställs
6. Hantering av registrerades rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

VI. Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter
För 1: Adresshantering och -bearbetning är en del av ansökningsprocessen. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att upprätta ett anställningsförhållande med dig som registrerad. Vi behandlar därför dina uppgifter på grundval av artikel 6(1) i GDPR och avsnitt 26(1) i den tyska dataskyddslagen BDSG.

För 2: Eftersom denna behandling är nödvändig för att upprätta ett anställningsförhållande med dig som registrerad behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6(1) i GDPR och avsnitt 26(1) i den tyska dataskyddslagen BDSG.

För 3: Enligt avsnitt 670 i den tyska civillagen BGB har sökande rätt att få ersättning för kostnader i samband med resor till intervjun om det inte finns någon överenskommelse om hur stor del av sökandes kostnader som ska bäras av arbetsgivaren. Eftersom denna behandling är nödvändig för att genomföra anställningsintervjun och därmed upprätta ett anställningsförhållande med dig som registrerad behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6(1) i GDPR och avsnitt 26(1) i den tyska dataskyddslagen BDSG.

För 4: Vi kan komma att använda dina personuppgifter som vi har fått i samband med ansökningsförfarandet för att fastställa, utöva eller försvara eventuella rättsliga anspråk (t.ex. i fall där VSM AG anser att det föreligger reklamationer enligt den tyska lagen om likabehandling). Den rättsliga grunden för denna behandling är punkt (f) i artikel 6(1) i GDPR. I detta fall har VSM AG ett berättigat intresse av att använda personuppgifter av de skäl som nämns ovan.

För 5: Dessa uppgifter överförs till personalfilen om den sökande anställs av vårt företag. Den rättsliga grunden för denna behandling är avsnitt 26(1) tyska dataskyddslagen.

För 6: Behandlingen utförs för att upprätthålla eller uppfylla rättsliga skyldigheter och respektera den registrerades rättigheter enligt GDPR kapitel III (artikel 12–22), vilka VSM AG är skyldigt att följa i egenskap av personuppgiftsansvarig enligt definitionen i GDPR artikel 4(7). Den rättsliga grunden för denna behandling är punkt (c) i artikel 6(1) i GDPR.

VII. Beskrivning av kategorier för personuppgifter
För 1: Kontaktuppgifter (för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, typ av kontakt, faxnummer), korrespondens.

För 2: Brev, cv, foto, referenser och annan dokumentation om kompetens och erfarenhet samt andra uppgifter som du frivilligt har lämnat till oss under ansökningsprocessen.

För 3: Reseinformation (ut-/återresa, resekostnader, transportmedel), bankuppgifter.

För 4: Masterdata, kommunikationsdata, data som bevisar att användningen har skett i enlighet med lagen.

För 5: Masterdata, kommunikationsdata, följebrev, cv, foto, referenser och annan dokumentation om kompetens och erfarenhet samt andra uppgifter som du frivilligt har lämnat till oss under ansökningsprocessen.

För 6: Förklaringar om återkallande av samtycke som du har gett: förklaring av invändningar som du kan göra mot behandlingen av dina personuppgifter; förklaringar och information som vi får från dig för att utöva dina rättigheter som registrerad enligt GDPR kapitel III (artikel 12–22) eller vid utövande av sådana rättigheter.

VIII. Kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut
De av våra medarbetare inom VSM AG som behöver ta emot uppgifterna för att genomföra ansökningsprocessen (företagsledning, affärsavdelningar, HR-avdelning) samt de telefon- och IT-tjänsteleverantörer som används inom ramen för vår verksamhet, med vilka motsvarande avtal har ingåtts för att säkerställa att dina personuppgifter alltid skyddas. Potentiellt: statliga myndigheter (brottsutredningar).

IX. Så länge sparar vi dina personuppgifter
Om du inte erbjuds anställning av VSM AG efter att ansökningsprocessen har slutförts raderas dina uppgifter inom 6 månader efter datumet för ditt avslagsbrev. Om du anställs av VSM AG raderas dina personuppgifter när syftet med databehandlingen inte längre gäller och senast vid anställningsförhållandets slut (lagringsbegränsning), förutom i de fall där lagstadgade lagringsperioder eller lagstadgade begränsningsperioder gäller som förbjuder denna radering.

X. Krav på att ge tillgång till uppgifter
Det finns inget rättsligt eller avtalsmässigt krav på dig att tillhandahålla dina personuppgifter. Vi behöver dock dina personuppgifter för att kunna genomföra och slutföra ansökningsprocessen. Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter kommer vi inte att kunna betrakta dig som sökande inom ramen för VSM:s ansökningsprocess.

XI. Datakällor
Vi arbetar med uppgifter som du lämnar frivilligt i samband med ansökningsprocessen.

XII. Den registrerades rättigheter
I de fall dina personuppgifter behandlas är du ”registrerad” enligt definitionen i GDPR och du har följande rättigheter gentemot personuppgiftsansvarig (VSM AG):

1. Rätt till tillgång
På grundval av GDPR artikel 15 kan du när som helst be oss, i egenskap av personuppgiftsansvarig, att ge dig information om dina personuppgifter som vi behandlar och hur vi behandlar dessa uppgifter.

2. Rätt till rättelse
På grundval av GDPR artikel 16 har du rätt att rätta och/eller komplettera ofullständiga uppgifter gentemot den personuppgiftsansvarige i fall där dina personuppgifter som behandlas är felaktiga eller ofullständiga. Den personuppgiftsansvarige ska göra sådana rättelser utan onödigt dröjsmål.

3. Rätt till begränsning av behandling
På grundval av GDPR artikel 18 kan du begära att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

4. Rätt till radering och ”rätt att bli glömd”
På grundval av den rättighet som beviljas i GDPR artikel 17 kan du begära att den personuppgiftsansvarige raderar dina personuppgifter; Genom att göra denna begäran kan du därmed utöva din ”rätt att bli glömd”.

5. Rätt till information
Om du har utövat din rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling gentemot den personuppgiftsansvarige är den personuppgiftsansvarige enligt lag skyldig att meddela alla mottagare till vilka personuppgifter om dig har lämnats ut om denna rättelse, radering eller begränsning av behandling, utom i fall där detta meddelande visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en oproportionerlig ansträngning från den personuppgiftsansvariges sida. På grundval av GDPR artikel 19 har du rätt att begära information om dessa mottagare från den personuppgiftsansvarige.

6. Rätt till dataportabilitet
På grundval av GDPR artikel 20 har du rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har uppgett till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format.

7. Rätt att göra invändningar
På grundval av GDPR artikel 21 har du rätt att när som helst, av skäl som rör din särskilda situation, invända mot behandling av personuppgifter om dig, om sådan behandling grundar sig på punkt (e) eller (f) i art. 6(1) i GDPR; denna rättighet omfattar även profilering baserad på dessa bestämmelser. Som personuppgiftsansvarig kommer VSM AG inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för denna behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter som registrerad, eller om denna behandling är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

8. Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen
Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte legitimiteten för den behandling som grundar sig på samtycket fram till återkallandet.

9. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
Utan att det påverkar andra rättsmedel som tillhandahålls enligt förvaltningslagstiftning eller domstolsbeslut har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, oavsett om det är i den medlemsstat där du är bosatt, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter har skett i strid med bestämmelserna i GDPR. Tillsynsmyndigheten som klagomålet lämnas in till informerar sökanden om klagomålets förfarande och resultat, inklusive möjligheten att få ett effektivt rättsmedel på grundval av artikel 78 i GDPR.

Ansvarig statlig tillsynsmyndighet för VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG är:

Dataskyddsombud för Niedersachsen
Prinzenstrasse 5
30159 Hannover, Tyskland
Telefon: +49 (511) 120 45-00
Fax: +49 (511) 120 45-99
E-post: poststelle@lfd.niedersachsen.de

Kategori: Potentiella kunder

Du har använt en länk för att komma till den här sidan, där vi ger dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter. För att uppfylla våra skyldigheter att tillhandahålla information om dataskydd enligt artikel 13 och 14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) gör vi detta enligt följande:

I. Namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig enligt definitionen i GDPR artikel 4 (7), annan nationell dataskyddslagstiftning som antagits av EU:s medlemsstater och andra dataskyddsbestämmelser, är:

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstrasse 17
30165 Hannover, Tyskland
Tfn: +49 511 3526-0
Fax: +49 511 3521-315
info@vsmabrasives.com
www.vsmabrasives.com

II. Dataskyddsombudets namn och kontaktuppgifter
Dataskyddsombud för den personuppgiftsansvarige är:

Thomas Spaeing
ds² Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
Falkenstraße 10
33775 Versmold
T +49 5423 95 99 320
datenschutzbeauftragter@vsmabrasives.com

III. Ingen överföring till tredje land eller internationell organisation
Dina personuppgifter överförs inte till ett tredje land eller en internationell organisation och ingen sådan överföring avses heller göras i framtiden.

IV. Ingen automatisk beslutsprocess eller profilering
Inget automatiserat beslutsfattande eller profilering i den mening som avses i GDPR artikel 22.

V. För vilka syften dina personuppgifter behandlas
1. Adresshantering och kommunikation (via e-post)
2. Din förfrågan behandlas
3. Utveckling av ny affärsverksamhet
4. Uppgifter som krävs för fastställande, utövande eller försvar av potentiella rättsliga anspråk gentemot dig eller tredje part
5. Hantering av registrerades rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

VI. Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter
För 1: Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder inför ingåendet av ett avtal med en direkt relation till dig som den registrerade behandlar vi dina uppgifter i enlighet med punkt (b) i artikel 6(1) i GDPR. I den mån behandlingen inte krävs för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås sker behandlingen i enlighet med punkt (f) i artikel 6 (1) i GDPR. Det ligger i vårt berättigade intresse att kommunicera med dig på ett effektivt sätt.

För 2: Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder inför ingåendet av ett avtal med en direkt relation till dig som den registrerade behandlar vi dina uppgifter i enlighet med punkt (b) i artikel 6(1) i GDPR. I den mån behandlingen inte krävs för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås sker behandlingen i enlighet med punkt (f) i artikel 6 (1) i GDPR. Vi har ett berättigat intresse i att snabbt och professionellt svara på din förfrågan som en tjänst som utförs av VSM AG.

För 3: Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder inför ingåendet av ett avtal med en direkt relation till dig som den registrerade behandlar vi dina uppgifter i enlighet med punkt (b) i artikel 6(1) i GDPR. I den mån behandlingen inte krävs för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås sker behandlingen i enlighet med punkt (f) i artikel 6 (1) i GDPR. Vårt berättigade intresse ligger i att förvärva nya kunder för att kunna bedriva och utöka vår verksamhet.

För 4: Dina personuppgifter, som vi har fått i samband med vår kommunikation med dig, kan krävas för att fastställa, utöva eller försvara eventuella rättsliga anspråk gentemot dig eller tredje part. Den rättsliga grunden för denna behandling är punkt (f) i artikel 6(1) i GDPR. I detta fall har VSM AG ett berättigat intresse av att använda personuppgifter av de skäl som nämns ovan.

För 5: Behandlingen utförs för att upprätthålla eller uppfylla rättsliga skyldigheter och respektera den registrerades rättigheter enligt GDPR kapitel III (artikel 12–22), vilka VSM AG är skyldigt att följa i egenskap av personuppgiftsansvarig enligt definitionen i GDPR artikel 4(7). Den rättsliga grunden för denna behandling är punkt (c) i artikel 6(1) i GDPR.

VII. Beskrivning av kategorier för personuppgifter
För 1: Kontaktuppgifter (för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, typ av kontakt, faxnummer).

För 2: Kontaktuppgifter (för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, typ av kontakt, faxnummer), korrespondens i samband med din förfrågan.

För 3: Kontaktuppgifter (för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, typ av kontakt, faxnummer) och korrespondens.

För 4: Masterdata, kommunikationsdata, kontraktsuppgifter.

För 5: Förklaringar om återkallande av samtycke som du har gett: förklaring av invändningar som du kan göra mot behandlingen av dina personuppgifter; förklaringar och information som vi får från dig för att utöva dina rättigheter som registrerad enligt GDPR kapitel III (artikel 12–22) eller vid utövande av sådana rättigheter.

VIII. Kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut
Medarbetare hos VSM AG samt telefon- och IT-tjänsteleverantörer som anlitas som en del av vår verksamhet, med vilka motsvarande avtal har ingåtts för att säkerställa att dina personuppgifter alltid skyddas. Myndigheter (i händelse av en brottsutredning)

IX. Raderingsperioder för de olika datakategorierna och lagringskriterier
Personuppgifter raderas när syftet med databehandlingen inte längre gäller och senast när affärsrelationen upphör (lagringsbegränsning), utom i fall där det finns lagstadgade lagringsperioder (t.ex. enligt handels- eller skattelagstiftning) eller lagstadgade begränsningstider som förbjuder denna radering.

X. Krav på att ge tillgång till uppgifter  
Det finns inget rättsligt eller avtalsmässigt krav på dig att tillhandahålla dina personuppgifter. Du måste dock göra dina personuppgifter tillgängliga för att vi ska kunna genomföra aktiviteter som rör vår affärsrelation. Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter kommer vi inte att kunna behandla din förfrågan eller hantera din verksamhet. Vi kommer inte heller att kunna kommunicera med dig.

XI. Datakällor
Vi arbetar med uppgifter som du uppger direkt till oss; Vi kan också få dessa uppgifter från andra personer i ditt företag eller från andra affärskontakter.

XII. Den registrerades rättigheter
I de fall dina personuppgifter behandlas är du ”registrerad” enligt definitionen i GDPR och du har följande rättigheter gentemot personuppgiftsansvarig (VSM AG):

1. Rätt till tillgång
På grundval av GDPR artikel 15 kan du när som helst be oss, i egenskap av personuppgiftsansvarig, att ge dig information om dina personuppgifter som vi behandlar och hur vi behandlar dessa uppgifter.

2. Rätt till rättelse
På grundval av GDPR artikel 16 har du rätt att rätta och/eller komplettera ofullständiga uppgifter gentemot den personuppgiftsansvarige i fall där dina personuppgifter som behandlas är felaktiga eller ofullständiga. Den personuppgiftsansvarige ska göra sådana rättelser utan onödigt dröjsmål.

3. Rätt till begränsning av behandling
På grundval av GDPR artikel 18 kan du begära att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

4. Rätt till radering och ”rätt att bli glömd”
På grundval av den rättighet som beviljas i GDPR artikel 17 kan du begära att den personuppgiftsansvarige raderar dina personuppgifter; Genom att göra denna begäran kan du därmed utöva din ”rätt att bli glömd”.

5. Rätt till information
Om du har utövat din rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling gentemot den personuppgiftsansvarige är den personuppgiftsansvarige enligt lag skyldig att meddela alla mottagare till vilka personuppgifter om dig har lämnats ut om denna rättelse, radering eller begränsning av behandling, utom i fall där detta meddelande visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en oproportionerlig ansträngning från den personuppgiftsansvariges sida. På grundval av GDPR artikel 19 har du rätt att begära information om dessa mottagare från den personuppgiftsansvarige.

6. Rätt till dataportabilitet
På grundval av GDPR artikel 20 har du rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har uppgett till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format.

7. Rätt att göra invändningar
På grundval av GDPR artikel 21 har du rätt att när som helst, av skäl som rör din särskilda situation, invända mot behandling av personuppgifter om dig, om sådan behandling grundar sig på punkt (e) eller (f) i art. 6(1) i GDPR; denna rättighet omfattar även profilering baserad på dessa bestämmelser. Som personuppgiftsansvarig kommer VSM AG inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för denna behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter som registrerad, eller om denna behandling är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

8. Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen
Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte legitimiteten för den behandling som grundar sig på samtycket fram till återkallandet.

9. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
Utan att det påverkar andra rättsmedel som tillhandahålls enligt förvaltningslagstiftning eller domstolsbeslut har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, oavsett om det är i den medlemsstat där du är bosatt, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter har skett i strid med bestämmelserna i GDPR. Tillsynsmyndigheten som klagomålet lämnas in till informerar sökanden om klagomålets förfarande och resultat, inklusive möjligheten att få ett effektivt rättsmedel på grundval av artikel 78 i GDPR.

Ansvarig statlig tillsynsmyndighet för VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG är:

Dataskyddsombud för Niedersachsen
Prinzenstrasse 5
30159 Hannover, Tyskland
Telefon: +49 (511) 120 45-00
Fax: +49 (511) 120 45-99
E-post: poststelle@lfd.niedersachsen.de

Kategori: Kunder/kundmedarbetare

Du har använt en länk för att komma till den här sidan, där vi ger dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter. För att uppfylla våra skyldigheter att tillhandahålla information om dataskydd enligt artikel 13 och 14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) gör vi detta enligt följande:

I. Namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig enligt definitionen i GDPR artikel 4 (7), annan nationell dataskyddslagstiftning som antagits av EU:s medlemsstater och andra dataskyddsbestämmelser, är:

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstrasse 17
30165 Hannover, Tyskland
Tfn: +49 511 3526-0
Fax: +49 511 3521-315
info@vsmabrasives.com
www.vsmabrasives.com

II. Dataskyddsombudets namn och kontaktuppgifter
Dataskyddsombud för den personuppgiftsansvarige är:

Thomas Spaeing
ds² Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
Falkenstraße 10
33775 Versmold
T +49 5423 95 99 320
datenschutzbeauftragter@vsmabrasives.com

III. Ingen överföring till tredje land eller internationell organisation
Dina personuppgifter överförs inte till ett tredje land eller en internationell organisation och ingen sådan överföring avses heller göras i framtiden.

IV. Ingen automatisk beslutsprocess eller profilering
Inget automatiserat beslutsfattande eller profilering i den mening som avses i GDPR artikel 22.

V. För vilka syften dina personuppgifter behandlas
1. Adresshantering och kommunikation (via e-post)
2. Orderhantering (tjänster tillhandahållna av VSM AG), inkl. att skicka teknisk information via e-post
3. Uppgifter som krävs för fastställande, utövande eller försvar av potentiella rättsliga anspråk gentemot dig eller tredje part
4. Hantering av registrerades rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

VI. Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter
För 1: Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder inför ingåendet av ett avtal med en direkt relation till dig som den registrerade behandlar vi dina uppgifter i enlighet med punkt (b) i artikel 6(1) i GDPR. I den mån behandlingen inte krävs för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås sker behandlingen i enlighet med punkt (f) i artikel 6 (1) i GDPR. Det ligger i vårt berättigade intresse att kommunicera med dig på ett effektivt sätt.

För 2: Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder inför ingåendet av ett avtal med en direkt relation till dig som den registrerade behandlar vi dina uppgifter i enlighet med punkt (b) i artikel 6(1) i GDPR. I den mån behandlingen inte krävs för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås sker behandlingen i enlighet med punkt (f) i artikel 6 (1) i GDPR. Vi har ett berättigat intresse i att snabbt och professionellt svara på din förfrågan som en tjänst som utförs av VSM AG.

För 3: Dina personuppgifter, som vi har fått i samband med vår kommunikation med dig, kan krävas för att fastställa, utöva eller försvara eventuella rättsliga anspråk gentemot dig eller tredje part. Den rättsliga grunden för denna behandling är punkt (f) i artikel 6(1) i GDPR. I detta fall har VSM AG ett berättigat intresse av att använda personuppgifter av de skäl som nämns ovan.

För 4: Behandlingen utförs för att upprätthålla eller uppfylla rättsliga skyldigheter och respektera den registrerades rättigheter enligt GDPR kapitel III (artikel 12–22), vilka VSM AG är skyldigt att följa i egenskap av personuppgiftsansvarig enligt definitionen i GDPR artikel 4(7). Den rättsliga grunden för denna behandling är punkt (c) i artikel 6(1) i GDPR.

VII. Beskrivning av kategorier för personuppgifter
För 1: Kontaktuppgifter (för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, typ av kontakt, faxnummer), korrespondens.

För 2: Uppgifter i samband med avtalet, korrespondens- och orderinformation samt andra uppgifter som vi har fått från dig inom ramen för orderhanteringen.

För 3: Masterdata, kommunikationsdata, kontraktsuppgifter.

För 4: Förklaringar om återkallande av samtycke som du har gett: förklaring av invändningar som du kan göra mot behandlingen av dina personuppgifter; förklaringar och information som vi får från dig för att utöva dina rättigheter som registrerad enligt GDPR kapitel III (artikel 12–22) eller vid utövande av sådana rättigheter.

VIII. Kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut
Medarbetare hos VSM AG samt telefon- och IT-tjänsteleverantörer som anlitas som en del av vår verksamhet, med vilka motsvarande avtal har ingåtts för att säkerställa att dina personuppgifter alltid skyddas. Myndigheter (i händelse av en brottsutredning)

IX. Raderingsperioder för de olika datakategorierna och lagringskriterier
Personuppgifter raderas när syftet med databehandlingen inte längre gäller och senast när affärsrelationen upphör (lagringsbegränsning), utom i fall där det finns lagstadgade lagringsperioder (t.ex. enligt handels- eller skattelagstiftning) eller lagstadgade begränsningstider som förbjuder denna radering.

X. Krav på att ge tillgång till uppgifter  
Det finns inget rättsligt eller avtalsmässigt krav på dig att tillhandahålla dina personuppgifter. Du måste dock göra dina personuppgifter tillgängliga för att vi ska kunna genomföra aktiviteter som rör vår affärsrelation. Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter kommer vi inte att kunna upprätta en affärsrelation eller utbyta affärskorrespondens med dig.

XI. Datakällor
Vi arbetar med uppgifter som du uppger direkt till oss; Vi kan också få dessa uppgifter från andra personer i ditt företag eller från andra affärskontakter.

XII. Den registrerades rättigheter
I de fall dina personuppgifter behandlas är du ”registrerad” enligt definitionen i GDPR och du har följande rättigheter gentemot personuppgiftsansvarig (VSM AG):

1. Rätt till tillgång
På grundval av GDPR artikel 15 kan du när som helst be oss, i egenskap av personuppgiftsansvarig, att ge dig information om dina personuppgifter som vi behandlar och hur vi behandlar dessa uppgifter.

2. Rätt till rättelse
På grundval av GDPR artikel 16 har du rätt att rätta och/eller komplettera ofullständiga uppgifter gentemot den personuppgiftsansvarige i fall där dina personuppgifter som behandlas är felaktiga eller ofullständiga. Den personuppgiftsansvarige ska göra sådana rättelser utan onödigt dröjsmål.

3. Rätt till begränsning av behandling
På grundval av GDPR artikel 18 kan du begära att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

4. Rätt till radering och ”rätt att bli glömd”
På grundval av den rättighet som beviljas i GDPR artikel 17 kan du begära att den personuppgiftsansvarige raderar dina personuppgifter; Genom att göra denna begäran kan du därmed utöva din ”rätt att bli glömd”.

5. Rätt till information
Om du har utövat din rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling gentemot den personuppgiftsansvarige är den personuppgiftsansvarige enligt lag skyldig att meddela alla mottagare till vilka personuppgifter om dig har lämnats ut om denna rättelse, radering eller begränsning av behandling, utom i fall där detta meddelande visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en oproportionerlig ansträngning från den personuppgiftsansvariges sida. På grundval av GDPR artikel 19 har du rätt att begära information om dessa mottagare från den personuppgiftsansvarige.

6. Rätt till dataportabilitet
På grundval av GDPR artikel 20 har du rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har uppgett till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format.

7. Rätt att göra invändningar
På grundval av GDPR artikel 21 har du rätt att när som helst, av skäl som rör din särskilda situation, invända mot behandling av personuppgifter om dig, om sådan behandling grundar sig på punkt (e) eller (f) i art. 6(1) i GDPR; denna rättighet omfattar även profilering baserad på dessa bestämmelser. Som personuppgiftsansvarig kommer VSM AG inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för denna behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter som registrerad, eller om denna behandling är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

8. Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen
Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte legitimiteten för den behandling som grundar sig på samtycket fram till återkallandet.

9. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
Utan att det påverkar andra rättsmedel som tillhandahålls enligt förvaltningslagstiftning eller domstolsbeslut har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, oavsett om det är i den medlemsstat där du är bosatt, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter har skett i strid med bestämmelserna i GDPR. Tillsynsmyndigheten som klagomålet lämnas in till informerar sökanden om klagomålets förfarande och resultat, inklusive möjligheten att få ett effektivt rättsmedel på grundval av artikel 78 i GDPR.

Ansvarig statlig tillsynsmyndighet för VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG är:

Dataskyddsombud för Niedersachsen
Prinzenstrasse 5 30159 Hannover, Tyskland
Telefon: +49 (511) 120 45-00
Fax: +49 (511) 120 45-99
E-post: poststelle@lfd.niedersachsen.de

Kategori: Kursdeltagare

Du har använt en länk för att komma till den här sidan, där vi ger dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter. För att uppfylla våra skyldigheter att tillhandahålla information om dataskydd enligt artikel 13 och 14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) gör vi detta enligt följande:

I. Namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig enligt definitionen i GDPR artikel 4 (7), annan nationell dataskyddslagstiftning som antagits av EU:s medlemsstater och andra dataskyddsbestämmelser, är:  

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG  
Siegmundstrasse 17  
30165 Hannover, Tyskland  
Tfn: +49 511 3526-0  
Fax: +49 511 3521-315  
info@vsmabrasives.com
www.vsmabrasives.com

II. Dataskyddsombudets namn och kontaktuppgifter  
Dataskyddsombud för den personuppgiftsansvarige är:  

Thomas Spaeing
ds² Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
Falkenstraße 10
33775 Versmold
T +49 5423 95 99 320
datenschutzbeauftragter@vsmabrasives.com

III. Ingen överföring till tredje land eller internationell organisation  
Dina personuppgifter kan komma att överföras till våra dotterbolag utanför EU för planering och genomförande av utbildningen.

IV. Ingen automatisk beslutsprocess eller profilering  
Inget automatiserat beslutsfattande eller profilering i den mening som avses i GDPR artikel 22.  

V. För vilka syften dina personuppgifter behandlas  
1. Adresshantering och kommunikation (via e-post)  
2. Orderhantering (tjänster tillhandahållna av VSM AG), inkl. att skicka teknisk information via e-post  
3. Uppgifter som krävs för fastställande, utövande eller försvar av potentiella rättsliga anspråk gentemot dig eller tredje part  
4. Hantering av registrerades rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

VI. Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter  
För 1: Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder inför ingåendet av ett avtal med en direkt relation till dig som den registrerade behandlar vi dina uppgifter i enlighet med punkt (b) i artikel 6(1) i GDPR. I den mån behandlingen inte krävs för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås sker behandlingen i enlighet med punkt (f) i artikel 6 (1) i GDPR. Det ligger i vårt berättigade intresse att kommunicera med dig på ett effektivt sätt.  

För 2: Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder inför ingåendet av ett avtal med en direkt relation till dig som den registrerade behandlar vi dina uppgifter i enlighet med punkt (b) i artikel 6(1) i GDPR. I den mån behandlingen inte krävs för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås sker behandlingen i enlighet med punkt (f) i artikel 6 (1) i GDPR. Vi har ett berättigat intresse i att snabbt och professionellt svara på din förfrågan som en tjänst som utförs av VSM AG.  

För 3: Dina personuppgifter, som vi har fått i samband med vår kommunikation med dig, kan krävas för att fastställa, utöva eller försvara eventuella rättsliga anspråk gentemot dig eller tredje part. Den rättsliga grunden för denna behandling är punkt (f) i artikel 6(1) i GDPR. I detta fall har VSM AG ett berättigat intresse av att använda personuppgifter av de skäl som nämns ovan.  

För 4: Behandlingen utförs för att upprätthålla eller uppfylla rättsliga skyldigheter och respektera den registrerades rättigheter enligt GDPR kapitel III (artikel 12–22), som VSM AG är skyldigt att följa i egenskap av personuppgiftsansvarig enligt definitionen i GDPR artikel 4(7). Den rättsliga grunden för denna behandling är punkt (c) i artikel 6(1) i GDPR.  

VII. Beskrivning av kategorier för personuppgifter  
För 1: Kontaktuppgifter (för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, typ av kontakt, faxnummer), korrespondens.  

För 2: Uppgifter i samband med avtalet, korrespondens- och orderinformation samt andra uppgifter som vi har fått från dig inom ramen för orderhanteringen.  

För 3: Masterdata, kommunikationsdata, kontraktsuppgifter.  

För 4: Förklaringar om återkallande av samtycke som du har gett: förklaring av invändningar som du kan göra mot behandlingen av dina personuppgifter; förklaringar och information som vi får från dig för att utöva dina rättigheter som registrerad enligt GDPR kapitel III (art. 12–22) eller vid utövande av sådana rättigheter.  

VIII. Kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut  
Medarbetare hos VSM AG och, i förekommande fall, dess dotterbolag samt de telefon- och IT-tjänsteleverantörer som anlitas inom ramen för vår verksamhet, med vilka motsvarande avtal har ingåtts för att säkerställa att dina personuppgifter alltid skyddas. Om du har begärt en hotellbokning eller bokning av taxiresor i samband med anmälan till utbildningen kommer uppgifterna att överföras till hotellen eller taxibolagen i den utsträckning som krävs. Överföring till VSM AG:s dotterbolag sker endast för interna administrativa ändamål, såsom planering och genomförande av utbildningen. Myndigheter (i händelse av en brottsutredning)

IX. Raderingsperioder för de olika datakategorierna och lagringskriterier  
Personuppgifter raderas när syftet med databehandlingen inte längre gäller och senast när affärsrelationen upphör (lagringsbegränsning), utom i fall där det finns lagstadgade lagringsperioder (t.ex. enligt handels- eller skattelagstiftning) eller lagstadgade begränsningstider som förbjuder denna radering.

X. Krav på att ge tillgång till uppgifter    
Det finns inget rättsligt eller avtalsmässigt krav på dig att tillhandahålla dina personuppgifter. Du måste dock göra dina personuppgifter tillgängliga för att vi ska kunna genomföra aktiviteter som rör vår affärsrelation. Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter kommer vi inte att kunna upprätta en affärsrelation eller utbyta affärskorrespondens med dig.

XI. Datakällor
Vi arbetar med uppgifter som du uppger direkt till oss; Vi kan också få dessa uppgifter från andra personer i ditt företag eller från andra affärskontakter.

XII. Den registrerades rättigheter  
I de fall dina personuppgifter behandlas är du en ”registrerad” enligt definitionen i GDPR och du har följande rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige (VSM AG):

1. Rätt till tillgång  
På grundval av GDPR artikel 15 kan du när som helst be oss, i egenskap av personuppgiftsansvarig, att ge dig information om dina personuppgifter som vi behandlar och hur vi behandlar dessa uppgifter.

2. Rätt till rättelse  
På grundval av GDPR artikel 16 har du rätt att rätta och/eller komplettera ofullständiga uppgifter gentemot den personuppgiftsansvarige i fall där dina personuppgifter som behandlas är felaktiga eller ofullständiga. Den personuppgiftsansvarige ska göra sådana rättelser utan onödigt dröjsmål.

3. Rätt till begränsning av behandling  
På grundval av GDPR artikel 18 kan du begära att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

4. Rätt till radering och ”rätt att bli glömd”  
På grundval av den rättighet som beviljas i GDPR artikel 17 kan du begära att den personuppgiftsansvarige raderar dina personuppgifter; Genom att göra denna begäran kan du därmed utöva din ”rätt att bli glömd”.  

5. Rätt till information  
Om du har utövat din rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling gentemot den personuppgiftsansvarige är den personuppgiftsansvarige enligt lag skyldig att meddela alla mottagare till vilka personuppgifter om dig har lämnats ut om denna rättelse, radering eller begränsning av behandling, utom i fall där detta meddelande visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en oproportionerlig ansträngning från den personuppgiftsansvariges sida. På grundval av GDPR artikel 19 har du rätt att begära information om dessa mottagare från den personuppgiftsansvarige.  

6. Rätt till dataportabilitet  
På grundval av GDPR artikel 20 har du rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har uppgett till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format.  

7. Rätt att göra invändningar  
På grundval av GDPR artikel 21 har du rätt att när som helst, av skäl som rör din särskilda situation, invända mot behandling av personuppgifter om dig, om sådan behandling grundar sig på punkt (e) eller (f) i art. 6(1) i GDPR; denna rättighet omfattar även profilering baserad på dessa bestämmelser. Som personuppgiftsansvarig kommer VSM AG inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för denna behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter som registrerad, eller om denna behandling är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

8. Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen  
Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte legitimiteten för den behandling som grundar sig på samtycket fram till återkallandet.  

9. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet  
Utan att det påverkar andra rättsmedel som tillhandahålls enligt förvaltningslagstiftning eller domstolsbeslut har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, oavsett om det är i den medlemsstat där du är bosatt, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter har skett i strid med bestämmelserna i GDPR. Tillsynsmyndigheten som klagomålet lämnas in till informerar sökanden om klagomålets förfarande och resultat, inklusive möjligheten att få ett effektivt rättsmedel på grundval av artikel 78 i GDPR.

Ansvarig statlig tillsynsmyndighet för VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG är:

Dataskyddsombud för Niedersachsen  
Prinzenstrasse 5
30159 Hannover, Tyskland  
Telefon: +49 (511) 120 45-00  
Fax: +49 (511) 120 45-99  
E-post: poststelle@lfd.niedersachsen.de

Kategori: Videoövervakning

Du har använt en länk för att komma till den här sidan, där vi ger dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter. För att uppfylla våra skyldigheter att tillhandahålla information om dataskydd enligt artikel 13 och 14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) gör vi detta enligt följande:

I. Namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig enligt definitionen i GDPR artikel 4(7), annan nationell dataskyddslagstiftning som antagits av EU-medlemsstater och andra dataskyddsbestämmelser, är:
VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstrasse 17
30165 Hannover, Tyskland
T +49 511 3526 0
F +49 511 3521 315
info@vsmabrasives.com
www.vsmabrasives.com

II. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet
Den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud är:
Thomas Spaeing
ds² Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
Falkenstraße 10
33775 Versmold
T +49 5423 95 99 320
datenschutzbeauftragter@vsmabrasives.com

III. Ingen överföring till tredje land eller internationell organisation
Dina personuppgifter överförs inte till ett tredje land eller en internationell organisation och ingen sådan överföring avses heller göras i framtiden.

IV. Ingen automatisk beslutsprocess eller profilering
Inget automatiserat beslutsfattande eller profilering enligt definitionen i artikel 22 i GDPR, sker.

V. För vilka syften dina personuppgifter behandlas
1. För skydd av företagets lokaler mot obehörig åtkomst
2. För överensstämmelse med tullkrav

3. För förebyggande av skadegörelse och utredning av brott (inklusive stöld)

4. För att skydda fastighetsägarens rättigheter

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter
I fall 1, 3 och 4: Behandlingen grundar sig på vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6(1)(f). Vårt berättigade intresse ligger i att skydda fastighetsägarens rättigheter och skydda egendom mot obehörig åtkomst och mot att brott begås. De registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter åsidosätts inte och den registrerade är inte ett barn. Behandlingen är transparent och kan enkelt spåras och förstås av den registrerade

I fall 2: Behandlingen sker för att uppfylla rättsliga skyldigheter i enlighet med GDPR artikel 6(1)(c). Den uppfyller kraven för att erhålla ett AEO-tullgodkännande enligt artikel 39 e) i förordning 952/2013 i samband med artikel 28.1 b i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

VII. Beskrivning av kategorier för personuppgifter
I fall 1–4: Uppgifter om beteende och registreringsnummer

VIII. Kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut
VSM AG:s medarbetare i portvaktkontoret.

IX. Raderingsperioder för de olika datakategorierna och lagringskriterier
Insamlade data överförs till skärmarna i realtid. Inga data sparas eller registreras.

X. Krav på att ge tillgång till uppgifter
Det finns inget rättsligt eller avtalsmässigt krav på dig att tillhandahålla dina personuppgifter. Uppgifterna måste dock göras tillgängliga för att skydda fastighetsägarens rättigheter och för att upprätthålla tullstatusen.

XI. Datakällor
Vi arbetar med uppgifter som vi samlar in direkt från dig.

XII. Den registrerades rättigheter
I de fall dina personuppgifter behandlas är du ”registrerad” enligt definitionen i GDPR och du har följande rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige (VSM AG):

1. Rätt till tillgång
På grundval av GDPR artikel 15 kan du när som helst be oss, i egenskap av personuppgiftsansvarig, att ge dig information om dina personuppgifter som vi behandlar och hur vi behandlar dessa uppgifter.

2. Rätt till rättelse
På grundval av GDPR artikel 16 har du rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige rättar och/eller kompletterar personuppgifterna om de behandlade personuppgifterna om dig är felaktiga eller ofullständiga. Den personuppgiftsansvarige ska göra sådana rättelser utan onödigt dröjsmål.

3. Rätt till begränsning av behandling
På grundval av GDPR artikel 18 kan du begära att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

4. Rätt till radering och ”rätt att bli glömd”
På grundval av den rättighet som beviljas i GDPR artikel 17 kan du begära att den personuppgiftsansvarige raderar dina personuppgifter; Genom att göra denna begäran kan du därmed utöva din ”rätt att bli glömd”.

5. Rätt till information
Om du har utövat din rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling gentemot den personuppgiftsansvarige är den personuppgiftsansvarige enligt lag skyldig att meddela alla mottagare till vilka personuppgifter om dig har lämnats ut om denna rättelse, radering eller begränsning av behandling, utom i fall där detta meddelande visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en oproportionerlig ansträngning från den personuppgiftsansvariges sida. På grundval av GDPR artikel 19 har du rätt att begära information om dessa mottagare från den personuppgiftsansvarige.

6. Rätt till dataportabilitet
På grundval av GDPR artikel 20 har du rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har uppgett till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format.

7. Rätt att göra invändningar
På grundval av GDPR artikel 21 har du rätt att när som helst, av skäl som rör din särskilda situation, invända mot behandling av personuppgifter om dig, om sådan behandling grundar sig på punkt (e) eller (f) i art. 6(1) i GDPR; denna rättighet omfattar även profilering baserad på dessa bestämmelser. Som personuppgiftsansvarig kommer VSM AG inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för denna behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter som registrerad, eller om denna behandling är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

8. Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen
Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte legitimiteten av den behandling som grundar sig på samtycket fram till återkallandet. 9. Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Utan att det påverkar andra rättsmedel som tillhandahålls enligt förvaltningslagstiftning eller domstolsbeslut har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, oavsett om det är i den medlemsstat där du är bosatt, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter har skett i strid med bestämmelserna i GDPR. Tillsynsmyndigheten som klagomålet lämnas in till informerar sökanden om klagomålets förfarande och resultat, inklusive möjligheten att få ett effektivt rättsmedel på grundval av artikel 78 i GDPR.

Ansvarig statlig tillsynsmyndighet för VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG är:

Dataskyddsombud för Niedersachsen
Prinzenstrasse 5
30159 Hannover, Tyskland
Telefon: +49 (511) 120 45 00
Fax: +49 (511) 120 45 99
E-post: poststelle@lfd.niedersachsen.de

Are you from the United States?

Visit our US website now!