Allmänna villkor

§ 1 Omfattning

1. Dessa villkor gäller inte för avtal med slutanvändare.

2. I övrigt gäller dessa villkor endast om inget annat skriftligen överenskommits. Motstridiga eller avvikande villkor från kunden är inte bindande för oss, även om vi inte uttryckligen har invänt mot dessa eller har gjort leveransen med kännedom om motstridiga villkor.

§ 2 Avtal

1. Våra erbjudanden är utan förpliktelser vad gäller pris, kvantitet, leverans och ledtid. Kundbeställningar blir bindande först efter mottagande av skriftligt godkännande i form av utskriven bekräftelse (faktura eller följesedel).

2. Andra beställningar, instruktioner, förklaringar och meddelanden från kunden gäller utan formulär. Efterföljande ändringar ska tydligt markeras som sådana. Bevisbördan för innehållet samt den korrekta och fullständiga överföringen åligger den part som hänvisar till det.

3. I den mån skriftlig form efterfrågas för förklaringar ska fjärrdataöverföring och alla andra läsbara former anses vara likvärdiga med skriftlig form förutsatt att avsändaren kan identifieras.

§ 3 Omfattning av leveranser och tjänster

1. Om dokument (ritningar, tekniska data osv.) bifogas våra offerter, är dessa endast avsedda för illustrativt syfte och garanteras i synnerhet inte. Rådgivning som vi kan komma att ge med avseende på applikationsteknik, antingen muntligt, skriftligt eller genom tester, utförs efter bästa förmåga och betraktas som icke-bindande rådgivning med avseende på tredje parts eventuella äganderätter. Det befriar inte kunden från sin egen kontroll av de av oss levererade produkternas lämplighet för avsedda processer och ändamål.

2. Vi förbehåller oss också uttryckligen rätten att göra ändringar i produktionsmetoder, recept, material osv. efter avtalet så länge det inte orsakar ändringar av pris och/eller väsentliga specifikationer eller leveranstid.

3. Vi förbehåller oss rätten till över- och underleverans med en tillverkningstolerans på 10 % av den beställda kvantiteten. Kunden kan inte härleda några rättigheter till en sådan kvantitetsavvikelse.

§ 4 Leveransdatum

1. De leveransdatum vi anger är icke-bindande. Förutsättningen är att alla frågor som rör tekniska detaljer är fullständigt klarlagda. Eventuella avvikelser måste uttryckligen avtalas skriftligen.

2. Om en viss leveranstid uttryckligen har avtalats skriftligen anses vi vara i dröjsmål först efter en separat skriftlig påminnelse och efter utgången av den sista frist som anges däri, vilket måste vara rimligt.

3. Force majeure av alla slag, oförutsedda störningar i drift, transport eller leverans, brandskador, översvämning, oförutsedd brist på arbetskraft, energi, råmaterial eller hjälpmaterial, strejker, lockouter, myndighetsbeslut eller andra hinder för vilka vi inte är ansvariga, som minskar, fördröjer eller förhindrar eller gör produktionen, leveransen, acceptansen eller användningen orimlig, befriar från skyldigheten att leverera och/eller acceptera under störningens varaktighet. Om leveransen och/eller mottagandet överskrids med mer än 8 veckor som ett resultat av störningen har båda parter rätt att häva avtalet. Vid delvis eller fullständig förlust av våra inköpskällor är vi inte skyldiga att täcka våra krav från tredje parts underleverantörer.

4. Vi förbehåller oss rätten att göra delleveranser och/eller tidiga leveranser.

5. Förutsättningen för att vi ska kunna hålla leveranstiden är att alla avtalsenliga skyldigheter, i synnerhet kundens betalningsskyldigheter, har fullgjorts i tid och på föreskrivet sätt.

§ 5 Risköverföring, transport, packning

1. Risken för försämring, förlust eller skada på det levererade godset övergår till kunden vid avsändning eller upphämtning av kunden. Om inte annat skriftligen avtalats förbehåller vi oss rätten att välja leveransväg och leveranssätt.

2. Vi tar inte ut någon kostnad för vår standardförpackning. Vi tar ut en avgift för vår specialförpackning. Kostnader för eventuella specialönskemål från kunden debiteras kunden. Detsamma gäller för ökningar av fraktpriserna som inträffar efter avtalets ingående, eventuella ytterligare omdirigeringskostnader, lagringskostnader osv., i den mån carriage paid delivery CPT inte har avtalats.

3. Leveranser till utlandet sker enligt gällande Incoterms 2020.

§ 6 Pris, betalningsvillkor, säkerhet

1. Våra priser gäller vid minsta nettobeställningsvärde på 160 euro. Enskilda artiklar omfattas av minimikvantiteter för varor som tillverkas på beställning och varor i lager enligt aktuell prislista. Minsta ordervärde på 160 euro måste uppnås. För beställningar under 160 euro netto debiterar vi en avgift på 15 euro eller ökar ordern till 160 euro med hänsyn till våra försäljningsenheter. Beställningar under 60 euro netto levereras inte.

2. De priser som gäller på beställningsdagen faktureras om inte annat uttryckligen har avtalats skriftligen. Om vi gör en generell höjning av våra priser under tiden mellan avtalets ingående och leverans har kunden rätt att häva avtalet inom 2 veckor efter offentliggörandet av prishöjningen, såvida inte prishöjningen uttryckligen beror på en ökning av fraktpriserna. Rätten att annullera gäller inte avtal om permanenta leveranser (Continuous Obligation contracts). Depositioner och förskottsbetalningar görs inklusive mervärdesskatt.

3. Vid förändringar av kundens ekonomiska förhållanden efter att avtalet har tecknats som kan ge upphov tilltveksamheter till om kunden kan uppfylla betalningsskyldigheten, eller om vi först då får kännedom om sådana omständigheter, har vi rätt att hålla inne leveransen av varorna tills a) kunden antingen gör en förskottsbetalning eller b) har ställt skälig säkerhet. Om det senare inte utförs inom rimlig tid har vi rätt att häva avtalet, även om vi ännu inte har tillhandahållit tjänsten.

4. Kvarhållande från kundens sida är uteslutet. Han kan endast kvitta obestridda eller slutgiltigt fastställda fordringar.

5. Vi lämnar en kontantrabatt på 2 % (exklusive växel) för betalningar som erhålls inom 14 dagar från fakturadatum. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Kunden anses vara i dröjsmål, utan påminnelse, vid utgången av den 30:e dagen efter fakturadatum. Vi förbehåller oss rätten att använda betalningar för att reglera den äldsta förfallna fakturaposten plus dröjsmålsränta och upplupna kostnader på detta belopp i följande ordning: kostnad, ränta, huvudfordran.

6. Växlar och checkar accepteras endast som villkorad betalning. Mottagning av växlar kräver vårt uttryckliga skriftliga medgivande. I sådant fall debiteras bank-, rabatt- och inkassoavgifter separat på kundens konto.

§ 7 Kundreklamationer på bristande kvalitet

1. Vi accepterar endast avhjälpande av kvalitetsfel i enlighet med lagstadgade bestämmelser genom förbättring av fel vid mottagningen, kvaliteten eller konstruktionen eller leverans av ersättningsvaror efter eget val utan kostnad inom rimlig tid. Andra eller ytterligare anspråk från kundens sida på grund av bristande kvalitet är uteslutna. Underklausul 5 nedan påverkas inte.

2. Vid reklamation på grund av kvalitetsdefekter ska prover på de rapporterade varorna skickas till oss för bedömning. Saldot på den reklamerade varan ska hållas tillgängligt utan särskild begäran under en månad – utan kostnad för oss – och på begäran ska dessa varor skickas till oss för bedömning.

3. Även om det finns kvalitetsbrister är vi endast skyldiga att åtgärda dem i efterhand om kunden inom 10 dagar efter mottagandet av varan skriftligen anger de synliga kvalitetsbristerna enligt §§ 377, 378 i HGB och har informerat oss inom denna tid, såvida kunden inte har sålt varan genom normala affärstransaktioner innan hon eller han upptäckte eller fastställde kvaliteten.

4. Produktspecifikationer eller andra egenskaper hos de levererade varorna som nämns i beställningsdokumenten innebär inga garanterade egenskaper och/eller garantier.

5. Om vi inte är villiga att åtgärda brister i kvaliteten eller klarar av att göra det inom en rimlig tidsram som har angetts för oss, har kunden rätt att häva avtalet eller kräva en reducering av inköpspriset. Ytterligare anspråk från kunden, oavsett rättslig grund, – i synnerhet fordringar, även sådana som inte är avtalsenliga – är uteslutna om vi, våra chefer och andra medhjälpare endast kan anklagas för lätt oaktsamhet i form av en överträdelse. Vi ansvarar endast för indirekta skador och för skador som inte kunde förutses vid tidpunkten då avtalet tecknades vid grov vårdslöshet. Obligatoriska lagstadgade ansvarsbestämmelser påverkas inte.

6. Garantitiden är 2 år från risköverföringen.

§ 8 Äganderättsförbehåll

1. Äganderätten till varorna övergår endast till kunden om kunden har uppfyllt alla sina skyldigheter gällande affärsrelationen med oss, inklusive sekundära fordringar, skadeståndskrav och inlösen av checkar/växlar. Detta gäller även fordringar från sådana företag där vi direkt innehar 50 % eller mer av aktierna. Äganderättsförbehållet kvarstår även om det finns enskilda fordringar på ett nuvarande konto och saldot dras och redovisas.

2. Eventuell bearbetning eller konvertering av varor som kunden har reserverat utförs alltid av os. Om den reserverade varan bearbetas med andra varor som inte tillhör oss, förvärvar vi medäganderätten till de nya varorna i förhållande till värdet av den reserverade varan i förhållande till de andra bearbetade varorna vid tidpunkten för bearbetningen. För övrigt gäller detsamma för de producerade artiklarna som för de reserverade varorna.

3. Vi har rätt att kräva att den reserverade varan från kunden utan att sätta en sista frist och utan att häva avtalet om kunden inte uppfyller sina skyldigheter gentemot oss. Retur av reserverade varor utgör endast en hävning av avtalet om vi uttryckligen förklarar detta skriftligen.

4. Kunden har rätt att sälja de levererade varorna. Kunden överlåter dock härmed alla anspråk som hon eller han erhåller mot köparen eller tredje part från vidareförsäljningen till oss, oavsett om reserverade varor säljs vidare utan eller efter bearbetning. Uppdraget omfattar samtliga fodringar med samtliga sekundär- och säkerhetsrätter inklusive växel och checkar. Om reserverade varor säljs tillsammans med andra artiklar till ett totalt pris ska överlåtelsen begränsas till det proportionella beloppet från vår faktura för de medsålda reserverade varorna. Om varor säljs som vi har en delägarandel enligt ovanstående regler är överlåtelsen begränsad till den del av fordran som motsvarar delägarandelen av de av oss levererade varorna. Om kunden använder de reserverade varorna för färdigställande av artiklar som tillhör tredje part mot betalning, överlåter denne härmed i förväg sin fordran mot tredje part till oss för ovan nämnda säkerhetsändamål. Så länge kunden uppfyller sina betalningsförpliktelser i tid har hon eller han själv rätt till foderingar r från en återförsäljning eller en färdigställandeprocess. Kunden har inte rätt att pantsätta några överlåtelser.

5. Om det visar sig att våra fordringar utgör en risk för oss måste kunden på begäran informera sina köpare om uppdraget och tillhandahålla oss all nödvändig information och alla nödvändiga dokument. Kunden måste omedelbart informera oss om eventuella fordringar från tredje part på reserverade varor och överlåtna fordringar.

6. Om värdet på den säkerhet som vi är berättigade till överstiger våra fordringar som ska säkras mot kunden med mer än 20 % är vi skyldiga att på kundens begäran frisläppa säkerhetsposter. Den säkerhetspost som skall frisläppas ska väljas av oss. § 9 Varumärken 1. Det är inte tillåtet att erbjuda eller leverera ersättningsprodukter i stället för våra produkter med hänvisning till dessa produkter eller att använda ordet ”ersättning” i samband med våra produktbeteckningar, oavsett om de är skyddade eller inte, i prislistor och liknande dokumentation eller att jämföra dessa med beteckningar på ersättningsprodukter. 2. Det är inte heller tillåtet att använda våra produktbeteckningar när våra produkter används för tillverkning eller vidare bearbetning, i synnerhet våra varumärken, på sådana varor eller deras förpackningar eller i tryckt format och reklammaterial utan vårt föregående medgivande – i synnerhet som specifikation av en del. Leverans av produkter under ett varumärke ska inte klassas som samtycke till användning av detta varumärke för de produkter som framställs av dessa.

§ 10 Uppfyllelseort och domstol; tillämplig lag giltighetsklausul

1. Utförandeort för leveransen är respektive försändelseavdelning, betalningsort är Hannover.

2. Jurisdiktionsort för båda parter är Hannover. Vi har även rätt att göra våra fordringar gällande vid kundens allmänna domstol.

3. Endast tysk lag gäller. Sedvanliga handelsvillkor ska tolkas enligt respektive gällande Incoterms. Om det har avtalats att vi ska bära tull- och importtullar i destinationslandet ska eventuella höjningar av sådana tullar som träder i kraft mellan godkännandet av orderbekräftelsen och leveransen av varorna betalas av kunden. Alla andra avgifter, skatter och kostnader i samband med köpeavtalet ska också bäras av kunden.

4. Om enskilda klausuler i dessa villkor är helt eller delvis ogiltiga ska detta inte påverka giltigheten hos de andra klausulerna eller de andra delarna av sådana klausuler. Parterna ska ersätta en ogiltig klausul med en klausul som så långt som möjligt motsvarar den ogiltiga klausulens kommersiella avsikt och är giltig. § 11 Dataskydd Enligt § 26 stycke 1 i BDSG påpekar vi att vi lagrar personuppgifter som vi får kännedom om under avtalstiden.

§ 12 Internationella köpeavtal

I den mån köparen är registrerad utanför Tyskland ska tysk lag uteslutande tillämpas i enlighet med CISG. I detta fall gäller följande särskilda villkor oavsett tidigare nämnda försäljningsvillkor:

1. Ändringar eller uppsägningar av avtalet måste göras skriftligen. Detta gäller även avtal om upphävande av denna skriftliga klausul.

2. Vi är ansvariga gentemot köparen för skadestånd i enlighet med lagstadgade bestämmelser, i den mån avtalsbrottet beror på uppsåtlig eller grov vårdslöshet som vi är ansvariga för; eller ett fel från våra representanters eller ställföreträdares sida. Vi är även ansvariga enligt lagstadgade bestämmelser om vi bryter mot en väsentlig avtalsskyldighet.

3. I händelse av en leverans som strider mot avtalet har köparen endast rätt att häva avtalet eller byta ut leveransen om skadeståndskrav mot oss är uteslutna eller om det inte är rimligt för köparen att använda varan som strider mot avtalet och kräva återstående skadestånd. I dessa fall har vi i första hand rätt att åtgärda felet. Om åtgärd av felet misslyckas och/eller leder till oskälig försening har köparen rätt att efter eget val häva avtalet eller kräva en ersättningsleverans. Köparen har också rätt att göra detta om avhjälpandet av felen orsakar oskälig olägenhet eller om det råder osäkerhet om ersättning av köparens eventuella utgifter. Åtgärda av felet anses misslyckat efter det andra misslyckade försöket.

4. Kundens svar på ett erbjudande från oss som förutsätter ett godkännande, men som innehåller tillägg eller avvikelser, utgör alltid ett avslag på vårt erbjudande i samband med ett nytt erbjudande från köparen, även om tilläggen eller avvikelserna inte väsentligen ändrar villkoren i erbjudandet.

5. Vi garanterar inte att de varor som levereras av oss uppfyller de standarder och lagar som gäller på den plats där de varor som levereras av oss används eller där de säljs vidare, såvida det inte rör internationella standarder, dvs. i synnerhet eventuella ISO-standarder som gäller för varorna eller köparen har informerat oss om standarderna eller andra tillämpliga föreskrifter innan avtalet ingås och vi har uttryckligen bekräftat att de efterlevs. Köparen eller dennes köpare ansvarar för den tekniska kompatibiliteten hos de av oss levererade varorna med verktyg och maskiner, såvida vi inte uttryckligen har bekräftat detta.

6. Dröjsmålsräntan är 8 procentenheter högre än referensräntan enligt § 247 i BGB i respektive version.

7. Om vi måste återbetala inköpspriset tillkommer ränta enligt artikel 84 paragraf 1 i CISG med lagstadgad räntesats i enlighet med § 246 i BGB. Vid försenad betalning från vår sida gäller den räntesats som gällde den dag då dröjsmålet påbörjades. 8. Utan hinder av artikel 90 är CISG-kontrakt gjorda enligt andra länders lag inte giltiga.

Status: Hannover, februari 2020

Ladda ner

Are you from the United States?

Visit our US website now!