Integritetspolicy

Denna integritetspolicy ger användare av vår tjänst information om typ, omfattning och syfte med vår insamling och användning av personuppgifter. ”Personuppgifter” är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med dataskyddslagar och förordningar samt denna integritetspolicy. Personuppgifter samlas in, behandlas och används endast om du har samtyckt till detta eller om en sådan aktivitet är tillåten enligt lag. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa dataskydd och datasäkerhet och för att hålla insamlingen av personuppgifter till ett minimum.

Vår integritetspolicy finns på https://www.vsmabrasives.com/en/data-protection/, där den när som helst kan visas, laddas ned och skrivas ut.

Ett fullständigt skydd mot åtkomst från tredje part är därför inte möjligt. Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda vår webbplats och andra system mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring och distribution av dina uppgifter till obehöriga personer. Trots regelbundna kontroller är det dock inte möjligt att ge ett fullständigt skydd mot alla risker.

Vissa delar av denna webbplats använder branschstandarden SSL (Secure Sockets Layer). Detta säkerställer sekretessen för dina personuppgifter som skickas via internet. En stängd nyckel- eller låssymbol i den nedre statusraden i din webbläsare visar om en enskild sida på vår webbplats överförs i krypterat format.

Vi vill påminna dig om att dataöverföring via internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan medföra säkerhetsrisker.

 

I. Namn och adress till personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR), andra dataskyddslagar som gäller i Europeiska unionens medlemsländer och andra dataskyddsbestämmelser:

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstrasse 17
30165 Hannover, Tyskland
Tfn: +49 511 3526-0
F +49 511 3521 315
info@vsmabrasives.com
www.vsmabrasives.com

 

II. Dataskyddsombudets namn och adress

Dataskyddsombud och personuppgiftsansvarig:

Thomas Spaeing
ds² Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
Falkenstraße 10
33775 Versmold, Tyskland
T +49 5423 95 99 320
datenschutzbeauftragter@vsmabrasives.com

Varje berörd person (= ”registrerad”) är välkommen att när som helst höra av sig med förfrågningar eller feedback till vårt dataskyddsombud.

 

III. Tillhandahållande av webbplatsen och skapande av serverloggfiler

1. Hosting

Vi använder följande webbhotell för att tillhandahålla vår webbplats:

webgo GmbH
Heidenkampsweg 81
20097 Hamburg, Tyskland
T +49 40 605 900 399
support@webgo.de

Vi har ingått ett bearbetningsavtal med WebGo GmbH enligt artikel 28 i GDPR. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse i den mening som avses i artikel 6(1)(1)(f) i GDPR avseende driften och underhållet av driftsäkerheten på dessa webbplatser. Servern finns i Tyskland.

2. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Varje gång du besöker vår webbplats samlar vårt system automatiskt in data och information om den dator som besöker webbplatsen. Följande uppgifter samlas in:

 • Referent (tidigare besökt webbplats)
 • Begärd webbplats eller fil
 • Typ och version av webbläsare
 • Operativsystem
 • Typ av enhet som används
 • TIdpunkt för besök
 • IP-adress i anonymiserad form (används endast för att fastställa varifrån webbplatsen besöktes)

Uppgifterna lagras även i vårt systems loggfiler. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter.

3. Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av data och loggfiler är artikel 6(1)(f) i GDPR. Tillhandahållandet av personuppgifter är delvis i vårt berättigade intresse och tillhandahållandet av dessa uppgifter är delvis obligatoriskt enligt lag (se punkt 5, andra stycket). Det är inte möjligt att inte tillhandahålla uppgifterna.

4. Syfte med databehandlingen

Systemets tillfälliga lagring av IP-adressen är nödvändig för att användarens dator ska kunna få tillgång till webbplatsen. Användarens IP-adress måste sparas under sessionen för detta syfte.

Uppgifterna sparas i loggfiler för att säkerställa webbplatsens funktionalitet. Vi använder även uppgifterna för att optimera webbplatsen och för att garantera säkerheten i våra IT-system. Vi har också ett berättigat intresse av denna databehandling i enlighet med artikel 6 (1)(F) i GDPR. Uppgifterna utvärderas inte i marknadsföringssyfte i detta sammanhang.

5. Kategorier av mottagare av personuppgifter och databehandling utanför Europeiska unionen

Vi vidarebefordrar inte personuppgifter till tredje part om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller om vi har fått ditt samtycke till det.
Detta omfattar inte inblandning av tjänsteleverantörer, t.ex. för driften av webbplatsen, som vi har valt ut särskilt noga med avseende på dataskydd och datasäkerhet och för vilka vi har vidtagit alla åtgärder som krävs enligt dataskyddslagstiftningen för tillåten databehandling. Uppgifterna behandlas inte utanför EU.

6. Lagringsperiod

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. Uppgifter som samlas in för att tillhandahålla webbplatsen raderas när respektive session har avslutats, dock senast inom sju dagar.

7. Möjlighet till invändning och radering

Insamlingen av data för tillhandahållandet av webbplatsen och lagringen av data i loggfiler är nödvändig för driften av webbplatsen. Användaren har därför ingen rätt att invända mot det.

 

IV. Nätverk för innehållsleverans (CDN, Content Delivery Network)

Vi använder Content Delivery Network (CDN) från Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München, Tyskland (Cloudflare) för att öka säkerheten och leveranshastigheten på vår webbplats. Ett CDN är ett nätverk av (globalt) distribuerade servrar som kan leverera optimerat innehåll till webbplatsanvändaren. Personuppgifter kan behandlas i Cloudflare-serverns loggfiler för detta ändamål.

Cloudflare är mottagare av dina personuppgifter och fungerar som registerförare åt oss. Detta motsvarar vårt berättigade intresse i den mening som avses i artikel 6(1)(1)(f) i GDPR, inte att själva driva ett nätverk för innehållsleverans och att visa sidan på ett felfritt och optimerat sätt.

Du har rätt att invända mot denna behandling. Huruvida invändningen accepteras avgörs i samband med en intresseavvägning.

Dina personuppgifter kommer att lagras av Cloudflare så länge som det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs.

Du hittar mer information om möjligheterna att invända mot och eliminera Cloudflare på: https://www.cloudflare.com/gdpr/introduction/

Vi har ingått ett motsvarande avtal om orderbehandling eller standardavtalsklausuler med Cloudflare på grundval av GDPR. Uppgifterna behandlas i Tyskland eller i länder inom Europeiska unionen. Om behandlingen i vissa fall sker i tredje land ska den endast ske om EU-kommissionen har bedömt att dataskyddsnivån i det tredje landet är adekvat i enlighet med artikel 45 i GDPR, på grundval av EU:s standardavtalsklausuler eller om en adekvat dataskyddsnivå på annat sätt säkerställs av datamottagaren.

För mer information, gå in på: https://www.cloudflare.com/cloudflare-customer-dpa/

 

V. Cookies

Vi använder tjänster från etracker GmbH i Hamburg för att analysera användningsdata. Vi använder inte cookies för webbanalys som standard. Om vi använder analys- och optimeringscookies inhämtar vi ditt uttryckliga samtycke separat i förväg. Om så är fallet och du samtycker till detta används cookies som möjliggör en statistisk räckviddsanalys av denna webbplats, en mätning av framgången med våra onlinemarknadsföringsåtgärder och testprocedurer, för att t.ex. testa och optimera olika versioner av vår onlinetjänst eller dess komponenter. Cookies är små textfiler som sparas av webbläsaren på användarens enhet. etracker-cookies innehåller ingen information som gör det möjligt att identifiera en användare.

De data som genereras med etracker bearbetas och lagras av etracker uteslutande i Tyskland. etracker har utvärderats av ett oberoende organ, certifierats och tilldelats integritetssigillet ePrivacyseal

Den rättsliga grunden för databehandlingen är artikel 6(1)(f) i GDPR. Vårt berättigade intresse är att optimera vår onlinetjänst och vår webbplats. Uppgifter som kan hänföras till en specifik individ, t.ex. IP-adress, inloggning eller enhetsidentifierare, anonymiseras eller pseudonymiseras så snart som möjligt. Ingen annan användning, kombination med andra data eller överföring till tredje part äger rum.


Du kan när som helst invända mot ovan nämnda databehandling. Invändningen har inga negativa konsekvenser.Mer information om dataskydd hos etracker hittar du här: https://www.etracker.com/en/data-privacy/

 

VI. E-postkontakt och kontaktformulär

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Du kan kontakta oss på vår webbplats via den angivna e-postadressen eller via kontaktformuläret. I detta fall sparas de personuppgifter om användaren som skickas med e-postmeddelandet eller formuläret. Andra personuppgifter samlas endast in om användaren samtycker till insamlingen i enlighet med gällande bestämmelser eller om det finns en rättslig grund för insamlingen. Vi använder dessa personuppgifter för att besvara användarens förfrågningar, för att behandla avtal som ingåtts med användaren och i tekniskt administrativt syfte.

I detta sammanhang – med undantag för syftet med att fullgöra avtalet, jmf. Klausul 8 – ingen överföring av uppgifter till tredje part. Uppgifterna används uteslutande för kommunikation med användaren.

2. Rättslig grund för databehandlingen

Databehandling i syfte att upprätta kontakt sker på grundval av punkt (a) i artikel 6(1) i GDPR och ditt frivilliga samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter som överförs i samband med att du skickar ett e-postmeddelande eller använder kontaktformuläret är också artikel 6(1)(f) i GDPR för att vi ska kunna kontakta dig. Om kontakten syftar till att ingå ett avtal är ytterligare en rättslig grund för behandlingen artikel 6(1)(b) i GDPR.

3. Syfte med databehandlingen

Personuppgifter behandlas endast i syfte att bearbeta kontakten.

4. Kategorier av mottagare av personuppgifter och databehandling utanför Europeiska unionen

Vi vidarebefordrar inte personuppgifter till tredje part om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller om vi har fått ditt samtycke till det. Undantag från detta är tjänsteleverantörens medverkan, som möjliggör hosting av webbplatsen. Uppgifterna behandlas inte utanför EU.

5. Lagringsperiod

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. För de personuppgifter som skickas via e-post eller kontaktformulär är detta när respektive konversation med användaren har avslutats.
Konversationen avslutas när man utifrån omständigheterna kan dras slutsatsen att det aktuella ärendet är klarlagt. Ytterligare lagringsperioder kan förekomma enligt den tyska skattelagstiftningen eller den tyska konsumentlagen.

6. Möjlighet till invändning och radering

Om användaren kontaktar oss via e-post kan denne när som helst invända mot att hennes/hans personuppgifter sparas. Om användaren invänder kan konversationen inte fortsätta. I detta fall raderas alla personuppgifter som lagras i samband med att du kontaktar oss, såvida inte lagstadgade lagringsperioder förhindrar detta.

 

VII. Karriär-/jobbportal

På våra karriärsidor kan du använda vårt onlineformulär för att söka utannonserade lediga tjänster eller skicka in en spontanansökan. För detta ändamål använder vi ansökningsplattformen rexx systems ( https://www.rexx-systems.com/), som drivs av rexx systems GmbH, Süderstrasse 75–79, 20097 Hamburg, Tyskland. Detta är en onlineplattform för hantering av jobbansökningar. När du öppnar karriärsidorna på vår webbplats upprättar länken på denna sida en anslutning till rexx systems för att möjliggöra teknisk överföring av ansökningsdokumenten. Data överförs till rexx systems när denna anslutning till rexx systems har etablerats. Vid varje besök på rexx systems webbplats sparar rexx systems vanligtvis den IP-adress som du har tilldelats av din internetleverantör (internet service provider, ISP). Personuppgifter som vi endast sparar i syfte att behandla din ansökan sparas endast om du själv lämnar dessa uppgifter inom ramen för din ansökan. I detta fall anges informationen antingen frivilligt eller, där det anges med en asterisk (*), som obligatorisk information. Vi behöver fylla i dessa fält för att kunna behandla din ansökan och hålla kontakt under ansökningsprocessen. Din digitala kandidatfil innehåller alla uppgifter du har angett som kandidat samt hela vår kontakthistorik. Uppgifterna behandlas uteslutande i syfte att behandla ansökan i enlighet med punkt (a) i artikel 6 (1) i GDPR, baserat på ditt frivilligt lämnade samtycke, eller för att fatta ett beslut om att upprätta ett anställningsförhållande i enlighet med avsnitt 26 (1) mening 1 i den tyska dataskyddslagen BDSG. De personuppgifter som vi samlar in från det ifyllda formuläret samt de andra filer du laddar upp till oss sparas i 6 månader efter avslutad ansökningsprocess (avslag eller anställning) och raderas sedan.

 

VIII. Webbinarier

För webbinarier använder vi plattformen WebinarGeek.com (Chroomstraat 12, 2718 RR Zoetermeer, Nederländerna).

För att kunna logga in på och genomföra onlineseminarierna använder vi de uppgifter som du lämnar till oss vid anmälan till respektive seminarium: förnamn, efternamn, e-postadress, företag/arbetsgivare och postnummer.

Efter anmälan använder vi din e-postadress för att bekräfta anmälan, skicka inringningsinformation och påminna dig om det kommande evenemanget strax före webbinariet. Efter ett webbinarium använder vi din e-postadress och ditt namn en gång för att skicka dig ett e-postmeddelande och ge dig tillgång till inspelningarna av onlineseminariet.

Vi samlar in följande uppgifter från dig inom ramen för onlineseminariet: Efternamn, förnamn, e-postadress för identifiering och inloggning, land, IP-adress och cookies för att hantera webbsessionen och kunna tillhandahålla webbseminariet. Dina uppgifter kommer endast att behandlas inom ramen för onlineseminariet.

Den rättsliga grunden för ovan nämnda databehandling är artikel 6(1)(b) i GDPR. Behandlingen sker uteslutande i syfte att fullgöra avtalet i form av genomförande samt förberedelser och uppföljning av avtagandet för deltagande för respektive webbinarium.

Ett orderbehandlingsavtal har ingåtts med Webinargeek. Webinargeek behandlar uppgifterna uteslutande inom EU. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje land.

Mer information om dataskydd på Webinargeek finns på: https://www.webinargeek.com/privacy


IX. Överföring av data

Dina personuppgifter delas inte med tredje part av något annat skäl än de syften som anges nedan. Vi delar dina personuppgifter med tredje part i följande fall:

 • Om du har gett ditt uttryckliga samtycke enligt punkt (a) i artikel 6 (1) i GDPR och sådan överföring i enlighet med punkt (f) i artikel 6 (1) i GDPR är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk och det inte finns någon anledning att anta att du har ett överordnat berättigat intresse av att dina uppgifter inte delas på detta sätt
 • I fall där det finns en rättslig skyldighet att dela uppgifterna enligt punkt (c) i artikel 6 (1) i GDPR
 • Överföringen är tillåten enligt lag och krävs även för att behandla avtalsförhållanden med dig i enlighet med punkt (b) i artikel 6(1) i GDPR

X. Den registrerades rättigheter

Du har följande rättigheter:

 • Enligt artikel 15 i GDPR, rätten att begära information om typ och omfattning av de personuppgifter som vi samlar in, i synnerhet om deras behandling, planerad lagringsperiod, fortgång och utlämnande
 • Enligt artikel 16 i GDPR, rätten att utan dröjsmål begära rättelse av dina personuppgifter som lagras av oss om dessa uppgifter är felaktiga eller ofullständiga
 • Enligt artikel 17 GDPR, rätten att begära radering av dina personuppgifter som lagras hos oss, såvida inte behandlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en lagstadgad skyldighet, av hänsyn till allmänintresset eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller alternativt enligt artikel 18 i GDPR har du rätt att begära att behandlingen av uppgifterna begränsas
 • Enligt artike. 20 i GDPR rätt att få ut dina personuppgifter och begära att de överförs till andra personuppgiftsansvariga
 • Enligt artikel 7 (3) i GDPR, rätten att när som helst återkalla ditt samtycke. Till följd av detta återkallande får vi inte längre fortsätta den databehandling som grundade sig på detta samtycke.
 • Enligt artikel 77 i GDPR, rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Det normala är att kontakta den statliga tillsynsmyndigheten.
 • Baserat på GDPR artikel 21 har du rätt att när som helst invända, på grundval av skäl som rör din särskilda situation, mot behandling av personuppgifter om dig, om sådan behandling grundar sig på punkt (e) eller (f) i artikel 6 (1) i GDPR.

XI. Tjänster inom sociala medier

1. Xing

Vi finns på det sociala karriärnätverket Xing (hädanefter kallat ”Xing”), som uteslutande drivs av New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg. Referensen identifieras med Xing-logotypen (ingen Xing-plugin). När du klickar på en Xing-länk upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Xings servrar. Om du redan är inloggad på Xing via ditt personliga användarkonto vidarebefordras informationen om ditt besök på vår webbplats automatiskt till Xing. Xing kan då koppla besöket på webbplatsen till ditt konto. Vi vill understryka att vi inte får någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur Xing använder dem.

Om du vill förhindra att Xing överför och sparar uppgifter om dig och din användning av vår webbplats måste du logga ut från ditt personliga Xing-konto innan du besöker vår webbplats.

Mer information finns i Xings integritetspolicy, användarvillkor och allmänna villkor, särskilt på https://privacy.xing.com/en

2. LinkedIn

Vi finns på det sociala karriärnätverket LinkedIn, nedan kallat ”LinkedIn”), LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. som uteslutande ägs av LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA; hädanefter: ”LinkedIn”). Referensen identifieras av LinkedIn-logotypen (ingen LinkedIn-plugin). När du klickar på en LinkedIn-länk upprättar din webbläsare en direkt anslutning till LinkedIns servrar. Om du redan är inloggad på LinkedIn via ditt personliga användarkonto överförs informationen om ditt besök på vår webbplats automatiskt till LinkedIn. LinkedIn kan då koppla besöket på webbplatsen till ditt konto. Vi vill påpeka att vi inte får någon information om innehållet i de överförda uppgifterna eller LinkedIns användning av dem.

Om du vill förhindra att LinkedIn överför och sparar uppgifter om dig och din användning av vår webbplats måste du logga ut från ditt personliga LinkedIn-konto innan du besöker vår webbplats.

Mer information finns i LinkedIns användarvillkor och allmänna villkor som finns på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?

3. YouTube

Vi har integrerat YouTube-videor på vår webbplats. Dessa videor finns på http://www.YouTube.com och kan spelas upp direkt från vår webbplats. Alla videor är inbäddade i ”utökat sekretessläge”, vilket innebär att om du inte spelar upp videorna kommer inga data om dig som användare att överföras till YouTube. Det är endast när du spelar upp videorna som dina personuppgifter överförs. Vi har ingen kontroll över denna dataöverföring. Det är möjligt att dina uppgifter på YouTube eller Google överförs till USA och därmed till ett osäkert tredje land enligt dataskyddslagstiftningen. Osäkra tredjeländer erbjuder inte en dataskyddsnivå som är jämförbar med EU-standarder. Vi lämnar inga andra garantier för att kompensera denna brist. Det finns en risk att överföringen kan leda till att myndigheter får tillgång till dina uppgifter utan att du har ett effektivt rättsligt skydd

Om du är inloggad på Google kopplas dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill att uppgifterna ska kopplas till din YouTube-profil måste du logga ut innan du aktiverar knappen. YouTube sparar dina uppgifter som användarprofiler och använder dem för annonsering, marknadsundersökningar och/eller behovsanpassad utformning av webbplatsen. Sådana utvärderingar genomförs (även för användare som inte är inloggade) i synnerhet för att tillhandahålla behovsanpassad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att dessa användarprofiler skapas. För att utöva denna rätt måste du kontakta YouTube.

Mer information om syftet med och omfattningen av YouTubes datainsamling och bearbetning finns i respektive integritetspolicy. Policyn ger dig också ytterligare information om dina rättigheter och om de inställningar du kan justera för att skydda din integritet: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

Are you from the United States?

Visit our US website now!